Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Обавештавамо заинтересоване понуђаче да је у поступку набавке мултимедијалног дела изложбе “Збор у Орашцу и Први српски устанак”, ЈН 4/18 продужен рок за подношење понуда. Документ можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

У поступку набавке мултимедијалног дела изложбе “Збор у Орашцу и Први српски устанак” продужава се рок за подношење понуда. Обавештење можете преузети овде.

Јавна набавка мултимедијалног дела изложбе „Збор у Орашцу и Први српски устанак”

Предмет јавне набавке (ЈН 04/18) је набавка мултимедијалног дела изложбе „Збор у Орашцу и Први српски устанак“.

Преузмите:

Конкурсна документација
Позив

Конзервација и рестаурација старе и ретке књиге II

Расписана је Јавна набавка за конзервацију и рестаурацију старе и ретке књиге.

Преузмите документацију КД конзервација старе и ретке књиге (1)Позив за конзервацију старе и ретке књиге

Јавна набавка конзервација и рестаурација старе и ретке књиге

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/2015, у даљем тексту ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (бр. 01-1740 од 04. октобра 2018. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности (бр. 01-1741 од 04. октобра 2018. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – јавна набавка конзервација и рестаурација старе и
ретке књиге, ЈН 01/18

Преузмите документацију

Позив за конзервацију књиге
КД конзервација књига
Одлука о обустави поступка

Јавна набавка извођења конзерваторско – рестаураторских радова на иконостасу

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/2015, у даљем тексту ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (бр. 01-1755 од 05. октобра 2018. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности (бр. 01-1756 од 05. октобра 2018. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – јавна набавка извођењa
конзерваторско – рестаураторских радова на иконостасу, ЈН 02/18

Документација:

Конкурсна документација

Позив за конзервацију икона