Јавна набавка конзервација и рестаурација старе и ретке књиге

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/2015, у даљем тексту ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (бр. 01-1740 од 04. октобра 2018. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности (бр. 01-1741 од 04. октобра 2018. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – јавна набавка конзервација и рестаурација старе и
ретке књиге, ЈН 01/18

Преузмите документацију

Позив за конзервацију књиге
КД конзервација књига
Одлука о обустави поступка

Јавна набавка извођења конзерваторско – рестаураторских радова на иконостасу

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/2015, у даљем тексту ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (бр. 01-1755 од 05. октобра 2018. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности (бр. 01-1756 од 05. октобра 2018. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – јавна набавка извођењa
конзерваторско – рестаураторских радова на иконостасу, ЈН 02/18

Документација:

Конкурсна документација

Позив за конзервацију икона

Обавештење о покретању поступка јавне набавке добара – Уметничке слике

Преузмите обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању

Конкурсна документација

Одлука о додели

Одлука о обустави поступка

Поступак јавне набавке радова на санирању и преуређењу депоа, јн 01/16

Народни музеј у Аранђеловцу објављује јавни позив за подношење понуда у поступку јавне набавке радова на санирињу и преуређењу депоа, ЈН 01/16

Текст јавног позива

Конкурсна документација

Одлука о додели

Јавна набавка санација кровне конструкције на објекту музеја

Народни музеј Аранђеловац спроводи поступак јавне набавке за санацију кровне конструкције на згради музеја.

Јавни позив

Измене документације
Погледај 1. измену
Погледај 2. измену

Јавна набавке замене спољне столарије на објекту музеја

Народни музеј у Аранђеловцу спроводи поступак јавне набавке замене спољне столарије на објекту музеја. Детаље ове јавне набавке можете преузети у PDF формату.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука

Измена конкурсне документације