Јавна набавка извођења конзерваторско – рестаураторских радова на иконостасу

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/2015, у даљем тексту ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (бр. 01-1755 од 05. октобра 2018. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности (бр. 01-1756 од 05. октобра 2018. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – јавна набавка извођењa
конзерваторско – рестаураторских радова на иконостасу, ЈН 02/18

Документација:

Конкурсна документација

Позив за конзервацију икона