Јавна набавка куповине слике „Без назива“ 2016

Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, а на основу позитивног мишњења Управе за јавне набавке бр.  404-02-5437/19 од 06.12.2019. године.