Јавна набавка куповине слике „Клесана стена, 1994. (бетонски блокови) 2017/2019

Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, а на основу позитивног мишњења Ураве за јавне набавке бр.  404-02-5438/19 од 06.12.2019. године.